Gebruikersvoorwaarden
De Broekhuis Lease Fleetmanager wordt onderhouden door Broekhuis Holding BV te Harderwijk, hierna genoemd Broekhuis. Op de inhoud en het gebruik van de Broekhuis Lease Fleetmanager, hierna genoemd Fleetmanager, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Fleetmanager houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Broekhuis behoudt zich het recht voor de Fleetmanager alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Broekhuis Lease besteedt grote zorg aan de inhoud en samenstelling van de Fleetmanager. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de gegevens in de Fleetmanager volledig, juist en actueel zijn. Broekhuis Lease sluit alle aansprakelijkheid uit voor (in)directe schade die verband houdt met de inhoud of het gebruik van de Fleetmanager.

Persoonlijke toegang
Als gebruiker heeft u persoonlijk toegang tot de informatie in de Fleetmanager, vanwege uw rol / functie in het bedrijf. Het is niet toegestaan om anderen toegang te geven tot de Fleetmanager of de informatie te delen met anderen tegenstrijdig met hetgeen is vastgelegd in de Privacy-verklaring voor zakelijke klanten Broekhuis Lease.

Het is de gebruiker niet toegestaan langer kennis te nemen van de informatie uit de Fleetmanager, indien de rol / functie binnen het bedrijf dusdanig is veranderd dat de grondslag om de informatie in te zien is komen te vervallen. De gebruiker verplicht zich bovendien in dat geval de binnen zijn organisatie verantwoordelijke persoon (de wagenparkbeheerder binnen uw organisatie) per omgaande hierover te informeren, zodat deze verantwoordelijke aan Broekhuis kan doorgeven dat de toegang moet worden geblokkeerd.

Broekhuis behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf de gebruiker de toegang tot de Fleetmanager te ontnemen, indien de gebruiker zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden.

Persoonsgegevens en Privacy
Middels de Fleetmanager informeert en rapporteert Broekhuis haar klanten over relevante zaken die betrekking hebben op het wagenparkbeheer, het gewenste mobiliteitsbeleid, de kostenontwikkelingen, het berijdergedrag en andere zaken die verbonden zijn aan de overeengekomen dienstverlening. De inhoud bevat derhalve ook persoonsgegevens van medewerkers / berijders. Iedere gebruiker van de Fleetmanager dient zich zelfstandig te houden aan alle wettelijke bepalingen van de privacywetgeving en de informatie alleen te gebruiken waarvoor deze beschikbaar is gesteld, zoals vastgelegd in de Privacy-verklaring voor zakelijke klanten van Broekhuis Lease

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Fleetmanager, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Broekhuis en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Broekhuis zijn aangeleverd en teksten en afbeeldingen die onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Fleetmanager, mag niets van de Fleetmanager worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Broekhuis.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Broekhuis spant zich in om de informatie in de Fleetmanager zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Broekhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor in de Fleetmanager verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Broekhuis en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan de Fleetmanager geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Broekhuis geen aansprakelijkheid aanvaarden, indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.